Kik vagyunk

A weboldal üzemeltetője:
Dobai Tamás e.v.
Székhely: 8142 Úrhida, Újszőlők út 20.
Adószám: 68226077-2-27
NytSz: 51429656
Telefon: 06 70 287 6511
E-mail: tdobai@control1.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Tel.: +36 1 789-2-789
support@tarhely.eu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Control1.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre, tisztességes eljárásra, átláthatóságra törekszik, melyre tekintettel a társaság adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatáról , így az adatkezelési folyamatok (adatgyűjtés, adatkezelés, adatfelhasználás, adattovábbítás, stb.) körülményeiről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján a felhasználót az alábbiakról tájékoztatja.

Adatkezelő adatai:

Cégnév: Control1.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-8142 Úrhida, Újszőlők út 20.

Cégjegyzékszám: Cg.07-09-031205

Adószám: 27990973-2-07

E-mail: tdobai@control1.hu

Képviseli: Dobai Tamás ügyvezető

Adatvédelmi nyilatkozat: Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett személy számára átláthatóan kezeli, illetve azokat – a szükséges mértékben és ideig – csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérése vagy kérdése merülne fel, kérelmét postai úton (8142 Úrhida, Újszőlők út 20.) vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti:

tdobai@control1.hu. Adatkezelő a válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:

Adatkezelő az alábbi tevékenységekre adatfeldolgozókat vehet igénybe:

– adminisztrációs szolgáltatás,

– informatikai szolgáltatás,

– tárhelyszolgáltatás,

– könyvviteli szolgáltatás.

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

I. Alapvető fogalmak

– „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, ill. – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

II. Kezelt adatok köre

Adatkezelő a kapcsolattartáshoz és a szerződés teljesítéséhez az Érintett alábbi adatait kezeli:

név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím

Vezeték- és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez, szolgáltatás megrendeléséhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges. Telefonszám: kapcsolattartási opció, nem szükséges. Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállításához szükséges.

III. Adatkezelés céljai

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevő személyeknek a személyes adatait elektronikus rendszerben az alábbi célokból kezeli:

– az érintettekkel való kapcsolattartás, adminisztráció;

– szerződés előkészítése, megkötése;

– az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése;

– Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése;

– Adatkezelő jogos érdeke.

IV. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az alábbiakban megjelölt jogalapokon nyugszik:

– Érintettek adatainak kezelése, szerződés megkötése és teljesítése, adminisztráció

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződések előkészítése és teljesítése

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

– Adminisztráció, kapcsolattartás

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – szerződő fél jogos érdeke

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

– Az adó- és számviteli és jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

V. Adatkezelés időtartama

A kapcsolati űrlap kitöltése során önkéntesen megadott adatok kezelése a megkereső üzenet postafiókba történő beérkezésével kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig vagy – annak hiányában – célhoz kötötten a szükséges ideig tart. Ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek az Adatkezelő rendszeréből.

Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

– A bizonylatok és az ehhez kapcsolódó iratok megőrzési ideje: 8 (nyolc) év.

A kapcsolati űrlap kitöltése során önkéntesen megadott adatok kezelése a megkereső üzenet postafiókba történő beérkezésével kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig vagy – annak hiányában – célhoz kötötten a szükséges ideig tart. Ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek az Adatkezelő rendszeréből.

– Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 (öt) év.

VI. Automatizált döntéshozatal

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

VII. Érintettek köre

Az adatkezeléssel érintett személyek körét azon felhasználók, érdeklődők, ügyfelek képezik, akik a kapcsolati oldalon megadott e-mail címre írnak, kapcsolati űrlap kitöltésével időpontot, ajánlatot kérnek, illetve azon személyek is, akik a nyilvánosan megadott elérhetőségeken veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel, továbbá amely személyek szerződéses jogviszonyba lépnek az Adatkezelővel.

VIII. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél kizárólag az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységében személyesen közreműködő tagok, valamint olyan személyek ismerhetik meg, akiknek tevékenysége ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túlmenően adatait olyan személyek is megismerhetik, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. Cégjegyzékszám: 01-09-909968 Adószám: 14571332-2-42 Tel.: +36 1 789-2-789 support@tarhely.eu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Online számlázórendszer:

Cégnév: KBOSS.hu Kft. Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető Cégjegyzékszám: 01-09-303201 Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Adószám: 13421739-2-41 E-mail: info@szamlazz.hu Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)

Könyvelés:

Cégnév: Ágszil ’97 Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. 2.em. 14.a.

IX. Adatbiztonság

A személyes adatok biztonságát az Adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését, illetve megsemmisülését.

9.1. Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában őrzi.

9.2. Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmaz.

9.3. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai, valamint szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR rendelet, illetve az

egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ennek keretében Adatkezelő biztosítja

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; – a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; – fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; – az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

9.4. Adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatok jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

9.5. Adatkezelő informatikai rendszere tűzfallal védett a jogosulatlan hozzáférés ellen.

X. Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és webcímet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben beállításainkat elmentjük (“Emlékezz rám” opció), a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A böngésző bezárásával törlődik. Süti típusa: Munkamenet sütik (session) Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak Kezelt adatkör: connect.sid Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával

nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Sütiket kezel még továbbá: Google: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

XI. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

XII. Analitika

Alapértelmezetten a WordPress semmilyen statisztikai adatot nem gyűjt. Ettől függetlenül a tárhely szolgáltatók gyűjthetnek névtelen statisztikai adatokat. A weboldal tárhelyszolgáltatója: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. Cégjegyzékszám: 01-09-909968 Adószám: 14571332-2-42 Tel.: +36 1 789-2-789 support@tarhely.eu

Használatban lévő látogatottságelemző szolgáltatás: Google Analytics. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

A nyomonkövetés elutasítása: A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával (általában: Eszközök – Beállítások – Adatvédelem – Sütik letiltása) megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu A Google Adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?gl=de

XIII. Érintettek jogai

13.1. Tájékoztatás és személyes adatokhoz hozzáférés

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az adatkezelés módjáról, időtartamáról, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosításáról. A tájékoztatás kérése továbbá kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait.

13.2. Helyesbítéshez való jog

Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adatainak helyesbítését, módosítását, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

13.3. Törléshez való jog

Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

13.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát vagy amennyiben az adatkezelés jogellenes, de a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri.

13.5. Adathordozhatósághoz való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, ill. azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa.

13.6. Tiltakozáshoz való jog

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

XIV. Adatvédelmi incidens

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,

valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: – az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; – az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; – a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

XV. Panaszkezelés

Érintett az adatkezelésről Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet, valamint kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, korlátozását, továbbá élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

Tájékoztató: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, mely változtatás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Jelen tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023. február 1.